Zrównoważone produkty

W EPL wiemy, że zrównoważony rozwój decydował będzie o naszym prawie do prowadzenia działalności i dlatego dążymy do bycia liderem w sektorze zrównoważonych opakowań. Zamierzamy wprowadzać pionierskie rozwiązania w tym obszarze, a robiąc to, pomagać naszym klientom w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Już teraz wytyczamy szlaki. Nasza tuba Platina z zamknięciem z HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości) została ostatnio wyróżniona przez APR (Association of Plastic Recyclers – Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Prowadzących Recykling Tworzyw Sztucznych) jako pierwszy na świecie w pełni zrównoważony i w całości nadający się do recyklingu zestaw tuby z nakrętką.
Europejska grupa EPL otrzymała również w ostatnim czasie upragnioną nagrodę ETMA w kategorii „Tuba roku” za tuby do wegańskich past do zębów w pełni przeznaczone do recyklingu.

Niedawne wprowadzenie na rynek „Etain”, tuby opakowaniowej wykonanej z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, to istotny krok naprzód w branży, zmierzający do redukcji ilości tworzyw sztucznych w tubach opakowaniowych.

Twórz zrównoważone produkty razem z nami

Ludzie Zrównoważony rozwój

Ochrona praw człowieka:

EPL Limited szacunek i poszanowanie praw człowieka są najwyższymi priorytetami. Rozumiemy naszą odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka i ścisłe ich przestrzeganie w całym naszym łańcuchu wartości.

Zapewniamy poszanowanie praw człowieka w naszej działalności, a także w naszym łańcuchu dostaw. EPL współpracuje z globalnymi organizacjami jako uczestnik, aby wzmocnić nasze zaangażowanie w biznes i prawa człowieka, takie jak United Nations Global Compact, największa na świecie inicjatywa obywatelstwa korporacyjnego.

W ramach kontynuowanych i skoordynowanych wysiłków, EPL podjęła się również realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które mają być „planem osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich”.

Zakaz pracy dzieci:

Globalna polityka EPL dotycząca „zakazu pracy dzieci” opiera się na zobowiązaniu firmy do znalezienia praktycznych, znaczących i kulturowo odpowiednich odpowiedzi, aby wesprzeć eliminację takich praktyk zatrudniania.

EPL ograniczona:

  • Nie zatrudnia w miejscu pracy osób poniżej osiemnastego roku życia
  • Zakazuje wykorzystywania pracy dzieci we wszystkich swoich jednostkach
  • Przyjmuje ścisłą zgodność ze wszystkimi odpowiednimi lokalnymi i międzynarodowymi przepisami i standardami w odniesieniu do polityki „Zakaz pracy dzieci”

Różnorodność i integracja, niedyskryminacja i przeciwdziałanie molestowaniu:

EPL jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego i harmonijnego środowiska pracy opartego na zasadach sprawiedliwego i sprawiedliwego traktowania, różnorodności i integracji oraz równych szans wśród naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Zależy nam na zapewnieniu środowiska pracy wolnego od dyskryminacji, w tym wszelkich form nękania. Firma zabrania nękania, w tym nękania słownego lub fizycznego skierowanego na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, stan cywilny lub niepełnosprawność pracownika.

Zarządzanie karierą:

EPL dąży do podnoszenia umiejętności pracowników na wszystkich poziomach i promuje rozwój poszczególnych pracowników. EPL mocno wierzy w rozwijanie talentów wewnętrznych i stwarzanie im mosżliwości poprzez systematyczny rozwój indywidualny, wdrażanie planów kariery, nauki i rozwoju.

Wdrażane są rozbudowane szkolenia techniczne i program rozwoju umiejętności, aby skoncentrować się na rozwoju Inżynierów Procesów pracujących na hali produkcyjnej. Wierzymy w najwyższą przejrzystość i dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań pracownicy kontaktują się bezpośrednio ze swoim Przedstawicielem ds. Kapitału Ludzkiego.

Nie tylko produkty

Nasze spojrzenie na zrównoważony rozwój wykracza poza same produkty i obejmuje również zobowiązania względem środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i społeczeństwa.

Uruchomiliśmy Project Liberty, przełomowy projekt mający na celu recykling wielowarstwowych laminatów. Tuby wykonane z ABL (laminat z barierą aluminiową) zwykle stanowiły wyzwanie w zakresie recyklingu, dlatego też pracowaliśmy bez przerwy przez ponad 4 lata, aby opracować rozwiązanie pozwalające oddzielić elementy aluminiowe od frakcji polimerowej. Wykorzystując naszą autorską technologię, oddzielamy od siebie aluminium i polimery, tworząc dwa wyraźne strumienie wielokrotnego użytku, bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych czy ciepła. Po oddzieleniu zarówno aluminium, jak i frakcje polimerowe odzyskane z tub ABL można bezpiecznie poddać recyklingowi.

W ramach dalszych działań będziemy koncentrować się na uwzględnianiu ryzyka związanego z klimatem w naszej działalności, w pełni włączając zrównoważony rozwój w każde ogniwo naszego łańcucha dostaw. Poddajemy się rygorystycznym ocenom naszych zakładów i działalności oraz wprowadzamy solidne systemy i procesy z myślą o minimalizacji jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na środowisko.

banner

Ekologiczne życie (CSR)

Podejmujemy konkretne inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) skoncentrowane wokół naszych fabryk pod egidą programu CSR „Greening Lives”. Biorąc pod uwagę nasz globalny zasięg, dajemy pracownikom możliwość określania przedmiotu takich działań CSR, zgodnie z priorytetami społecznymi w danej lokalizacji.

Przykładowo fabryki działające w Indiach docierają do lokalnych społeczności, aby ich funkcjonowanie było bardziej przyjazne dla środowiska w dwóch obszarach o decydującym znaczeniu – w zakresie holistycznej gospodarki odpadami oraz szkolenia młodych ludzi. Obydwie te kwestie są kluczowe na obszarach wiejskich w Indiach i zostały wybrane po dogłębnym zbadaniu tematu. Uruchomiliśmy już serię programów.

Zakres

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu obowiązuje wszystkie oddziały firmy EPL na całym świecie oraz wszystkich jej dyrektorów i pracowników, a także określa nasze podejście do wszystkich gałęzi naszej działalności.

Filozofia leżąca u podstaw naszej polityki

EPL wierzy, że odpowiedzialne podejście do budowania relacji pomiędzy firmami a społecznościami, którym służą, czy to globalnymi czy lokalnymi, stanowi kluczowy element dążenia do sukcesu w biznesie. To, w jaki sposób nawiązujemy kontakty ze światem, w którym funkcjonujemy, określa nasze miejsce w tym świecie. Niniejsza deklaracja społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi pierwszy krok w kierunku określenia naszego stanowiska i punktu widzenia i z czasem będzie rozwijana.

Zasady i praktyki korporacyjne

EPL realizuje swoje zobowiązanie do wykazywania odpowiedzialności w relacjach firmy z otoczeniem. Wszystkim jednostkom biznesowym zostanie powierzona odpowiedzialność za dopilnowanie, aby zasady określone w niniejszej deklaracji były rozpowszechniane, omawiane, wdrażane i stały się integralną częścią kultury grupy. Ponadto obowiązywać będzie regularne i terminowe przekazywanie informacji na temat postępów.

Odpowiedzialność

Wiceprezes i dyrektor zarządzający to główni dyrektorzy zarządu odpowiedzialni za CSR. Interesariusze, w szczególności pracownicy, zachęcani są do przekazywania informacji zwrotnych na temat charakteru i funkcjonowania deklaracji społecznej odpowiedzialności biznesu. Każde z ośmiu zobowiązań określonych w tej polityce zostało przydzielone konkretnemu kierownikowi. Wszyscy ci kierownicy będą regularnie monitorować wyniki i postępy. Dyrektor ds. kapitału ludzkiego (globalny), wspierany przez dyrektora ds. prawnych i sekretarza przedsiębiorstwa, odpowiada za koordynację funkcjonowania polityki i przesyłanie dotyczących jej raportów wiceprezesowi i dyrektorowi zarządzającemu oraz zarządowi. Kierownicy jednostek biznesowych/zakładów produkcyjnych mają za zadanie ustanowić odpowiednie zakresy obowiązków w swoich jednostkach i sprawdzać postępy co najmniej raz do roku.

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność biznesowa ma bezpośredni oraz pośredni wpływ na społeczności, wśród których działamy. Staramy się prowadzić ją w sposób odpowiedzialny, wierząc, że zdecydowane i widoczne działania w odniesieniu do polityki i praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią fundamentalny element sukcesu firmy.

Realizujemy nasze zobowiązanie do nieustannego doskonalenia naszego programu społecznej odpowiedzialności biznesu i zachęcamy naszych partnerów biznesowych, aby dążyli do podobnego poziomu.

Nasze jednostki biznesowe na całym świecie z zaangażowaniem realizują cele naszej polityki. Wyniki będą okresowo analizowane i weryfikowane zewnętrznie, co pomoże nam osiągać założone cele. Na poziomie lokalnym kierownicy firm będą sprawdzać postępy co najmniej raz do roku.

Ludzie, którzy dla nas pracują, odgrywają kluczową rolę w realizacji naszego programu zrównoważonego rozwoju. Wdrażamy naszą strategię dzięki ich zaangażowaniu, umiejętnościom i wiedzy. Wspólnie nadal będziemy tworzyć lepszy, bardziej zrównoważony świat.

Kodeks postępowania w zakresie zrównoważonego rozwoju dla dostawców

W zgodzie z obraną przez EPL ścieżką zrównoważonego rozwoju firma opracowała „Kodeks postępowania w zakresie zrównoważonego rozwoju dla dostawców”, aby zagwarantować, że wszyscy dostawcy będą spełniać podstawowe oczekiwania w ramach współpracy biznesowej, zapewniając zgodność z wymogami prawnymi, praktykami w zakresie etyki, prawami człowieka i zasadami zarządzania środowiskowego. Kodeks oparty jest na ogólnie szanowanych i uznawanych normach międzynarodowych, m.in. na standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i najlepszych praktykach branżowych.

Od wszystkich partnerów, z którymi EPL nawiązuje współpracę, oczekujemy zachowania zgodności z kodeksem postępowania. Określa on minimalne standardy, których poszanowania i przestrzegania wymagamy od dostawców, oraz ich poddostawców i podwykonawców („Dostawca”).

ROCZNY RAPORT Z REALIZACJI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

2020-21

Pobierz

KODEKS POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA DOSTAWCÓW

Pobierz

Raport o zrównoważonym rozwoju

2020-21

Pobierz

Raport o zrównoważonym rozwoju

2019-20

Pobierz

ROCZNY RAPORT Z REALIZACJI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

2019-20

Pobierz

SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia optymalnego działania i przyjaznej dla użytkownika obsługi. . Obejmuje to pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania strony, ale także te, które są przesyłane wyłącznie w celu zapewniania anonimowych statystyk. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie i przetwarzaniu danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce prywatności.